Category Archives: Oppussing

Velkommen til en ny sommer på Havna

Årsmøtet er tilbakelagt og et nytt styre er valgt for det kommende forretningsår. Årsmøte valgte undertegnede til å overta formannsvervet etter Tedd Urnes. Jeg har tidligere sittet 2 år i styret. Tedd Urnes trer nå inn i valgkomiteen sammen med Nina Eidem – også styremedlem fra de 2 siste år. En stor takk til dere begge for alt nedlagt arbeid og at dere vil påta dere denne oppgaven.

Styret har arbeidet meget med oppussingsprosjektet i de siste år. Sluttoppgjør til oppdragstager R2R er berammet i år. Årsmøtet fikk orientering om at arbeidet i stor grad har gått etter både plan og budsjett. Tilbakemeldinger viser at andelseierne er svært fornøyde med resultatet. Det har vært et arbeidsmessig og økonomisk løft for styret, sameiet og andelseierne, men det viser seg vanskelig i praksis å drive et lineært vedlikehold uten enkelte løft inne i mellom.

Regnskap til OBOS Eiendomsforvaltning

Den neste store endringen som medlemmene i noen grad vil merke er at forretningsførselen legges over til OBOS Eiendomsforvaltning. Dette er hittil delvis blitt ført av et styremedlem og innkreving av årlig Service- og vedlikeholdsavgift har skjedd gjennom Rica Havna Hotell. Etter ønske fra årsmøtet i 2013 om å frigjøre regnskapet fra Rica Havna Hotell er det blitt overført til OBOS Eiendomsforvaltning. Foruten vanlig regnskapsførsel med remittering av faktura for sameiet vil de også stå for utstedelse av årlig service- og vedlikeholdsavgift, vedlikehold av eierregister og utstedelse av årsoppgaver over andelseierens andel av sameiets formue og gjeld. I denne anledning har tidligere formann Tedd Urnes jobbet seg gjennom innhenting av samtlige andelseieres personnummer. Dette var nødvendig for at skattemyndighetene skal klare å lese opplysningene inn på rett persons selvangivelse.

Utsendelse av den årlige service- og vedlikeholdsavgiften vil skje i rundt 20. juni 2014 med betalingsforfall 1. juli 2014. Den vil være gjenstand for purring etter 10 dager med NOK 300,- i purreavgift. Etter 2. gangs purring uten resultat vil faktura sendes over til OBOS Forvaltning sitt eget inkassoselskap Hammersborg Inkasso. Dette er dessverre en nødvendighet etter en foruroligende vekst i sameiets utestående fordringer de siste år. Vi anmoder derfor alle om å betale tilsendt faktura ved forfall for å unngå purregebyr.

Eierregisteret har vært en utfordring i de senere år. Som et ledd i regnskapsarbeidet vil OBOS Forvaltning overta føringen av eierregisteret. Dette betyr at eierendringer må meldes OBOS Eiendomsforvaltning. For eierskifte vil det påløpe et gebyr til OBOS Eiendomsforvaltning på NOK 603,- pt.

Ny serviceavtale mellom Sameiet Havna Skjærgårdspark og Rica Havna Hotell for perioden 2014 – 2019

Denne avtalen inneholder samme servicenivå for medlemmene tidligere. Endringen som er gjort er at man i større grad har direktefakturering av for eksempel kommunale avgifter, høyere spesifikasjon på hvilke tjenester som skal leveres og noen tjenester er lagt på timebasis. En gjennomgang av dette ble foretatt på årsmøtet. Ønsket er at serviceavtalen skal fremstå som transparent.

Vi setter stor pris på å ha Rica Havna Hotell som samarbeidspartner.

Videre arbeid

Styret har mange oppgaver i tiden fremover. Etablering av gode samarbeidsrutiner med OBOS Eiendomsforvaltning, inndriving av utestående fordringer, god gjennomføring og oppfølging av serviceavtalen med Rica Havna Hotell er noen. Det har også kommet ønsker om en nett-tilknytning som vi må se nærmere på.

Men ønske om en god sommer

På vegne av styret ønsker jeg alle andelseierne en god, aktivitetsfylt og fredelig sommer på Havna Skjærgårdspark.

Med vennlig hilsen

Henning Madsen

Formann

Hennig Madsen-formann havna

Oppussing ferdig

Kjære andelseiere,

Utrolig – men sant: Vi er ferdig med oppussing av alle hyttene. Vi har hatt den siste, avsluttende inspeksjon av alle hyttene. Vi gikk grundig til verks. Det betyr at vi fant mange små feil og mangler som vil bli ordnet med det første. Vi fikk også tid til å snakke med noen som hadde tatt hyttene i bruk. Ingen klager. Mange positive kommentarer.

Vi har også bestemt å skifte ut de gamle fjernsynsapparatene. Fortsatt har noen av hyttene fjernsynsapparat av eldre dato. Toalettene må også byttes ut. Bilder på veggene er ennå ikke kjøpt inn. Styret vil ta en avgjørelse om bilder på neste styremøte. Vi vil at sommeren skal komme inn i hyttene. Derfor vil nok motivene på bildene minne oss om drømmen om en fin norsk sommer!

Styret takker alle som har deltatt i arbeidet. En takk til dere andelseiere som har vært tålmodige i de ukene oppussingen pågikk. Vi har notert få problem med bruk av hyttene i oppussingsperioden. De fleste har forstått at vi trengte litt tid til arbeidet. Vi ønsker dere alle en god sommer i nye omgivelser.

Vennlig hilsen

Tedd Urnes

* * *

Andre saker om oppussingen

Oppussingen er ferdig og hyttene inspisert 30.052013

Vi maler … 03.03.2013

Oppussingsarbeidet igangsettes 11. februar 07.02.2013

Brev fra styreleder 26.11.2012

Brev fra styreleder 31.10.2012

Hytte 16 – flere bilder

Hytte 16 – oppusset hytte

Fremdrift 06.07.2012

Vi maler …

…Vi maler og vi maler og det blir så fint og flott …

Vi har begynt arbeidet med oppussing av alle hyttene. Henning Madsen, Åse Dyrstad og Tedd Urnes kontrollerte arbeidet lørdag den 2.mars. Dette går bra.

Det males og jobbes. Veggene er malt i flere av hyttene. Ny parkett skal legges. Fliser skal legges på kjøkken. Gamle møbler må ryddes bort. De har gjort jobben i mange år. Ny møbler ventes levert med det første.

Vi forsøker å få bort knirkingen i tappene. Ingen lett oppgave å få bort all knirkingen! Dessverre – så klarer vi ikke å bli ferdig til påske fordi det er mye som skal gjøres. Vi er også kritisk til arbeidet som må kontrolleres.

Hyttene vil nå fremstå som lyse og sommerlige. Her er noen bilder fra arbeidet. Litt rot finnes fortsatt.  Stort sett er vi fornøyd med arbeidet- men vi vil følge med hele tiden.

Hilsen Tedd Urnes