Category Archives: Nyhetsbrev

Velkommen til en ny sommer på Havna

Årsmøtet er tilbakelagt og et nytt styre er valgt for det kommende forretningsår. Årsmøte valgte undertegnede til å overta formannsvervet etter Tedd Urnes. Jeg har tidligere sittet 2 år i styret. Tedd Urnes trer nå inn i valgkomiteen sammen med Nina Eidem – også styremedlem fra de 2 siste år. En stor takk til dere begge for alt nedlagt arbeid og at dere vil påta dere denne oppgaven.

Styret har arbeidet meget med oppussingsprosjektet i de siste år. Sluttoppgjør til oppdragstager R2R er berammet i år. Årsmøtet fikk orientering om at arbeidet i stor grad har gått etter både plan og budsjett. Tilbakemeldinger viser at andelseierne er svært fornøyde med resultatet. Det har vært et arbeidsmessig og økonomisk løft for styret, sameiet og andelseierne, men det viser seg vanskelig i praksis å drive et lineært vedlikehold uten enkelte løft inne i mellom.

Regnskap til OBOS Eiendomsforvaltning

Den neste store endringen som medlemmene i noen grad vil merke er at forretningsførselen legges over til OBOS Eiendomsforvaltning. Dette er hittil delvis blitt ført av et styremedlem og innkreving av årlig Service- og vedlikeholdsavgift har skjedd gjennom Rica Havna Hotell. Etter ønske fra årsmøtet i 2013 om å frigjøre regnskapet fra Rica Havna Hotell er det blitt overført til OBOS Eiendomsforvaltning. Foruten vanlig regnskapsførsel med remittering av faktura for sameiet vil de også stå for utstedelse av årlig service- og vedlikeholdsavgift, vedlikehold av eierregister og utstedelse av årsoppgaver over andelseierens andel av sameiets formue og gjeld. I denne anledning har tidligere formann Tedd Urnes jobbet seg gjennom innhenting av samtlige andelseieres personnummer. Dette var nødvendig for at skattemyndighetene skal klare å lese opplysningene inn på rett persons selvangivelse.

Utsendelse av den årlige service- og vedlikeholdsavgiften vil skje i rundt 20. juni 2014 med betalingsforfall 1. juli 2014. Den vil være gjenstand for purring etter 10 dager med NOK 300,- i purreavgift. Etter 2. gangs purring uten resultat vil faktura sendes over til OBOS Forvaltning sitt eget inkassoselskap Hammersborg Inkasso. Dette er dessverre en nødvendighet etter en foruroligende vekst i sameiets utestående fordringer de siste år. Vi anmoder derfor alle om å betale tilsendt faktura ved forfall for å unngå purregebyr.

Eierregisteret har vært en utfordring i de senere år. Som et ledd i regnskapsarbeidet vil OBOS Forvaltning overta føringen av eierregisteret. Dette betyr at eierendringer må meldes OBOS Eiendomsforvaltning. For eierskifte vil det påløpe et gebyr til OBOS Eiendomsforvaltning på NOK 603,- pt.

Ny serviceavtale mellom Sameiet Havna Skjærgårdspark og Rica Havna Hotell for perioden 2014 – 2019

Denne avtalen inneholder samme servicenivå for medlemmene tidligere. Endringen som er gjort er at man i større grad har direktefakturering av for eksempel kommunale avgifter, høyere spesifikasjon på hvilke tjenester som skal leveres og noen tjenester er lagt på timebasis. En gjennomgang av dette ble foretatt på årsmøtet. Ønsket er at serviceavtalen skal fremstå som transparent.

Vi setter stor pris på å ha Rica Havna Hotell som samarbeidspartner.

Videre arbeid

Styret har mange oppgaver i tiden fremover. Etablering av gode samarbeidsrutiner med OBOS Eiendomsforvaltning, inndriving av utestående fordringer, god gjennomføring og oppfølging av serviceavtalen med Rica Havna Hotell er noen. Det har også kommet ønsker om en nett-tilknytning som vi må se nærmere på.

Men ønske om en god sommer

På vegne av styret ønsker jeg alle andelseierne en god, aktivitetsfylt og fredelig sommer på Havna Skjærgårdspark.

Med vennlig hilsen

Henning Madsen

Formann

Hennig Madsen-formann havna

Informasjon om årsmøte 2014

Kjære andelseiere,

Styret har nå begynt å forberede arbeidet med årsmøtet.

Vi ønsker dere alle velkommen årsmøte som vil bli avholdt på 24. april 2014, Holmenkollen Park Hotel Rica, Kongeveien 26, Oslo. Møtet begynner kl 19.00 og vi vil forsøke å avvikle innen kl 21.00.

Forslag til saker som dere ønsker å få behandlet, sendes styret v /Tedd Urnes (teddnord@getmail.no) innen 15. februar. Vi har dessverre ennå ikke klart å sette opp en valgkomite. Flere av styremedlemmene er på valg i år. Vi trenger også minst tre personer til ny valgkomiteen. Forslag til personer som dere ønsker å få valgt, må av praktiske grunner bli sendt styreleder.

Saksliste og nødvendige dokumenter vil bli sendt som en egen trykksak til alle andelseiere.

Dersom noen av dere har forandret navn eller adresse, send en melding om endring.

Til orientering: Dersom en andelseier er forhindret fra å møte på årsmøtet, kan skriftlig fullmakt gis til en annen andelseier. Skriftlig fullmakt sendes styrets formann v/ Tedd Urnes.

Kunngjøring om årsmøtet samt forslag til saksliste, vil bli offentliggjort på denne nettsiden.

Hilsen

Tedd Urnes

Brev fra styreleder

Kjære Andelseiere,

GODT NYTT ÅR

Vi har ikke lagt mye informasjon ut på nettsidene  i de siste månedene. Det betyr ikke at styret har tatt en utvidet ferie. Vi arbeider mye med saker som krever mye tid. Det betyr at mye arbeid blir gjort via e-post og direkte kontakt med medlemmer.

Blant de sakene som vi ennå ikke har fått gjort ferdig, kan jeg nevne disse: Serviceavtalen mellom Havna Skjærgårdspark/Velforening og Rica Havna hotel, nytt regnskapskontor, tvangssalg av andeler og kommunikasjon.

En gruppe blant styrets medlemmer har arbeidet spesielt med Serviceavtalen. Vi har ennå ikke kommet helt i havn med avtalen. Mange saker skal avklares med hensyn til arbeidsoppgaver og ansvarsforhold vurdert mot fremtidige kostnader.

Vi har også tatt kontakt med et regnskapskontor som vil kunne utføre arbeidsoppgaver for velforeningen. Det vil bety en økonomisk belastning fordi vi tidligere har utført dette arbeidet av et styremedlem i samarbeid med Rica Havna Hotel. Et krav om revisor ble satt frem på siste årsmøte. Dersom dette kravet fortsatt skal gjelde, vil også kravet medføre økonomiske utgifter. Jeg vil nevne at vi er ikke og har ikke vært pålagt å ha en autorisert revisor for årsregnskapet – dette til orientering.

All drift av hyttene er avhengig av at alle viser en solidarisk holdning til de økonomiske krav som stilles. Årsavgiften for andelene må innbetales i rett tid. Vi har dessverre måtte kontakte advokat som har fått i oppdrag å kreve inn manglene beløp. Det vil bli iverksatt tvangssalg av andeler som tilhører eiere som ikke overholder fastsatte betalingsfrister eller betaling etter avtale.

Oppussingen av alle hyttene er nå historie. Arbeidet har også vært tidkrevende, men helt nødvendig for å bevare verdien av hyttene. Alle andelseiere, bortsett fra en person, har nå betalt for oppussingen.

Vi vil også forsøke å bedre kommunikasjonen mellom styret , andelseiere og leietagere ved å legge ut på nettsiden en ”Questback”  hvor alle kan gi melding til styret.

Til slutt: Vi arbeider også mot årsmøtet. Dato er ikke bestemt ennå. Vi trenger en Valgkomite bestående av minst tre personer. Gi beskjed dersom du har navn på person som du tror kan gjøre en god jobb? Flere av styremedlemmene er dessuten på valg. Viktig å melde fra til Valgkomiteen om personer som dere vil skal arbeid for velforeningen fremover.

Hilsen

Tedd Urnes